5. THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TỔ CHỨC (OBSC) TRONG HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TPS

Là sự phối hợp hợp lý của nhiều Tiêu Chí Thành Quả (TCTQ), là khung đo lường chiến lược công ty và những mục tiêu trên quan điểm của chủ đầu tư, quan điểm của các thành viên then chốt và trên cơ sở của những qui trình doanh nghiệp của một công ty.

Xem thêm  KPI/KPR
http://www.linkedin.com/share?viewLink=&sid=s978228630&url=http%3A%2F%2Fwww%2Einformation-management%2Ecom%2Fbooks%2Fkey_performance_indicators-10017339-1%2Ehtml&urlhash=MmNG&pk=member-home&pp=1&poster=136579311&uid=5588042007533592576&trk=NUS_UNIU_SHARE-title
Là một giải pháp kết hợp đo lường tài chính truyền thống với các biện pháp đo lường phi tài chính để giúp những nhà quản trị có những thông tin thích hợp, đầy đủ cho việc quản trị.

Các tiêu chí tài chính thường là ‘nhìn lại phía sau – backward looking’ và không đủ khả năng truyền đạt chiến lược , những ưu tiên hành động cho một hệ thống đa qui trình, đa cấp và cho những thành viên của một tổ chức.

Advertisements

About thomastanda

1. Management consulting : Working with many kinds of customers including both Vietnamese and foreigners, good experience, Business Process outsourcing, BPI : document templates as well as professional skills in some areas:Banking, Financial management, DD 2. Information technology: ERP, SCM, CRM, MIS, BI, DIS and Specific Industry Solutions, BSC, PBSC, TPS: More than 18 years implementing EUROJOB, iFlex -Core Banking, Microsoft Dynamics-Navision, Solomon, Axapta, especially BizForceOne® for outstanding successful customer implementations. 1997 – 1998: Pixibox, French company 1998 – 2000 Vietnam Bank for Agriculture and Rural 2. Development, HCM Branch : IS Manager and Accountant 2000 -> 2002 Eaten Asia Bank as IS MIS Project manager 2002 at Ben Thanh Brewery and Beverage 2004> 2006: Kimdosoft (Time shared Real Estate – Phú Hải resort) and ERP-with Navision implementation: Sanofy pharma. 2006-2007: BMI founder with MegasolutionCenter, USA 2007 -> now: BizForceOne Country manager with BFO Implementation: >30 projects with BizForceOne® Projects: Casumina JSC, TTA Group, DANAPHA, Vinpharco, Indico,CPC1, Duoc Hau Giang, Vimedimex, Danameco, Medochemie, VTJ, Vietceramic, PhuongNga, Samco… 2011 -> now: CENFORD : Center of Research and Development Association – Center of Asia R&D Association- VN Gorvement. Xem tài liệu powerpoint về hệ sinh thái quản trị (Business Management ecology system): http://www.authorstream.com/channels/thomastanda/Business-Management-Ecology/
This entry was posted in Hệ sinh thái quản trị, Management consulting. Bookmark the permalink.

One Response to 5. THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TỔ CHỨC (OBSC) TRONG HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TPS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s