Monthly Archives: April 2014

Mình yêu ai nhất

Rằm tháng Tám năm Canh Ngọ (1990)Nhân tết Trung Thu năm Canh Ngọ (1990), Hòa thượng Thanh Từ nói pháp thoại nầy với chư Tăng Ni tại Thiền viện Thường Chiếu. Tết Trung Thu năm nay, tôi đặt một câu … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment

Văn hoá đạo Đức dân tộc!

Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây Phan Chu Trinh (Bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh diễn tại nhà hội Việt Nam ở Sài gòn, đêm 19.11.1925) Do Lạc Việt Chia Sẻ Trên GNA comments ngày 4/4/2014 Thưa … Continue reading

Posted in Management consulting | Leave a comment